Hoe Fries was de Afscheiding? ervaringen van Herman Bavinck als christelijk gereformeerd predikant in Franeker, 1881-1882

Onderzoeksoutput

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25-30
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift Nederlandse Kerkgeschiedenis
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt. 2023

Citeer dit