Christelijk geluk in een seculiere cultuur: Een verantwoording van de belangrijkste theologische keuzes in de Gewone Catechismus

  Onderzoeksoutput

  Samenvatting

  In dit artikel beschrijven wij eerst hoe de huidige seculiere context de GC heeft gestempeld, zoals blijkt in de eschatologische toonzetting van de GC en de behandeling van doop en avondmaal (2). Vervolgens wordt belicht, welke theologische keuzes de verdere structuur van de GC hebben bepaald (3). Ten slotte komen theologie-historische aspecten en het confessionele karakter van catechismi aan de orde (4). Dit artikel besluit met een conclusie (5). Gaandeweg zullen we ook ingaan op enkele kritiekpunten die in recensies naar voren zijn gebracht.

  English abstract:
  This article presents an account of the theological choices made in the recently published Gewone Catechismus (Ordinary Catechism). Against the background of secular culture, the GC opts for an eschatological approach that defies hedonism, paradoxically by making ‘happiness’ (‘geluk’) the central theme. The architecture of the GC is explained as a trinitarian framework, under the headers of trusting the Father in prayer, following Christ in obedience to his commandments, and expecting God’s Kingdom through the Spirit. While the GC has no confessional status, like the Heidelberg Catechism, it still is a confessing text, as all theological discourse has confessing implications.
  Vertaalde titel van de bijdrageChristian Happiness in a Secular Culture: Accounting for the Important Theological Choices in the Ordinary Catechism
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)245-263
  Aantal pagina's19
  TijdschriftTheologia Reformata
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit