Erasmus and the Greek Text of Revelation

    Activiteit

    ,
    Periode21 mei 2020
    Gehouden opIGNTP - New Testament Textual Criticism - Text-Critical Thursdays 2020
    Mate van erkenningInternational